Friday, April 18, 2014

Message of President Aquino for the Holy Week, April 16, 2014


From the Website of GPH - Government of the Philippines
links: http://www.gov.ph/2014/04/16/message-of-president-aquino-for-the-holy-week-april-16-2014/Mensahe ng Kagalang-galang Benigno S. Aquino III Pangulo ng Pilipinas Sa sambayanang Pilipino Para sa Mahal na Araw
[Ika-16 ng Abril 2014]
Ngayong Semana Santa, ginugunita po natin ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo: Ang pag-aalay ng Kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan.

Batid po natin ang tindi at bigat ng bawat pagdurusang Kanyang pinagdaanan. Humarap siya sa sangandaan: Bilang tao, iwinaksi Niya ang tukso, at kusang-loob na tinanggap ang bawat parusa’t pang-aalipusta.

Sa Kanyang pagpapakasakit sa hardin ng Gethsemane, ipinaubaya Niya ang lahat sa kalooban ng Diyos-Ama. Hinarap Niya ang mga kalbaryo upang mabigyan tayo ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan.

Magsilbi po sanang inspirasyon sa atin ang ipinamalas na pagmamahal ni Hesukristo. Ito ang naging sandigan ng Kanyang mga disipulo sa pagpapatuloy ng mabuting gawain. Ito ang gabay natin ngayon bilang mga Kristiyano sa pagharap sa sarili nating mga sangandaan at sa pagsisilbing tanglaw sa mga Kristiyano ng kinabukasan.

Sa atin nga pong pagtahak sa tuwid na daan, humaharap tayo sa mga pagsubok. Ang panawagan po sa atin: Bilang Kanyang mga tagasunod, nawa’y maging handa rin tayong tumanggap ng sarili nating mga sakripisyo. Tiyak naman pong lahat ng ating pinaghirapan ay may positibong ambag para sa ikabubuti ng mas nakakarami. At di po ba, napakaliit lamang ng hinihingi sa atin kumpara sa ibinigay ni Hesukristo?

Huwag po sana nating kalimutan: Ang pagpapakumbaba, pagmamalasakit, at paggawa ng matuwid ay hindi lamang para sa Mahal na Araw. Ang ginagawa nating pagninilay at panalangin ay paghahanda lamang para sa isang buong buhay ng pagsunod sa halimbawa ni Kristo.

Hangad ko po ang isang makabuluhan  at mapayapang Mahal na Araw para sa bawat Pilipino.


GPH Website


http://www.gov.ph/


Article links:

http://www.gov.ph/2014/04/16/message-of-president-aquino-for-the-holy-week-april-16-2014/

OTHER HUMAN RIGHTS PROMOTIONS WEBSITES


Human Rights Advocacy Promotions | Human Rights

Home - Human rights Promotions WebsitePROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-----------------------------------

0 comments:

Post a Comment